Opcje wyglądu

Projekty Unijne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA SP. z o.o. w Nysie w latach 2018-2019 zrealizował projekt nr RPOP 10.01.01-16-0046/17 pn. „Podwyższenie jakości i dostępności usług medycznych AOS w Nysie dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego" Projekt ten, był współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA SP. z o.o. w Nysie w latach 2018-2019 zrealizował projekt nr RPOP 10.01.01-16-0046/17 pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego sposobem na polepszenie jakości i dostępności usług medycznych w Nysie" Projekt ten, był współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Defibrylator Zoll AED

AED to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii. AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach.

 

 

Spirometr BTL-08 SPIRO PRO

Nowoczesny kompaktowy spirometr służący do wykonywania nieinwazyjnych badań pojemności płuc oraz szybkiego i wygodnego zapisywania tych badań w pamięci aparatu.

 

Holter ciśnienia Aspel Holcard CR07 Alfa System

System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi w skład którego wchodzi oprogramowanie HolCARD CR-07 wraz z kluczem zabezpieczającym USB oraz rejestrator HolCARD CR-07.Program długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi umożliwia pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rymu serca. Automatyczne rozpoznaje błędne pomiary graficzne. HolCARD CR-07 to rejestrator ciśnienia tętniczego krwi, umożliwiający wykonanie rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną.

EKG AsCARD Green v.05.101

3-kanałowy aparat EKG. Umożliwia on wykonywanie badań w pełnym zakresie 12 odprowadzeń i jest wyposażony w moduł automatycznej analizy i interpretacji. Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych i dzieci w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. (zakupiony na wizyty domowe)  

 

EKG AsCARD Grey v.07.305

Aparat umożliwia wykonanie badania ekg. Jest 12-kanałowym, diagnostycznym obrazowaniem pracy serca, gdzie za pomocą elektrod gruszkowych i klamrowych dokonuje się oceny pracy mięśnia sercowego. Otrzymany zapis jest pomocny przy rozpoznawaniu zaburzeń rytmu i zmian patologicznych w sercu. Badanie elektrokardiograficzne pozwala ocenić częstość i rytm pracy serca. Wydruk z aparatu EKG umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego. Aparat EKG rejestruje aktywność elektryczną serca pod postacią obrazu graficznego drukowanego na papierze termicznym, ukazując zespoły QRS oraz załamki i odstępy. Elektrokardiograf obrazuje niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał lub zaburzenia rytmu. Kredos jest dostawcą aparatów ekg wykonanych w najnowocześniejszej technologii.

Bieżnia B612 C + CardioTEST Beta System XL

Umożliwia przeprowadzanie badań wysiłkowych oraz skuteczną i bezpieczną rehabilitację kardiologiczną. Wysiłek fizyczny ma bezpośredni wpływ na kształt wykresu EKG. Dzięki temu rośnie między innymi zapotrzebowanie organizmu na tlen, a więc i naczynia wieńcowe są zmuszone do wzmożonej aktywności. CardioTEST Beta System umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Zależność tą idealnie ukazuje próba wysiłkowa, w której główną rolę gra tzw. bieżnia medyczna. Osoby, które mają problemy z krążeniem nie są w stanie pokryć swoim ciałem takiego wzmożonego zapotrzebowania na tlen, co prowadzi w prosty sposób do niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

APARAT USG HITACHI ALOKA ARIETTA V70

aparat, oferujący najwyższej jakości obraz w klasie Premium. System ten zbudowano w oparciu o architekturę nowej generacji, która gwarantuje zawansowane i unikalne przetwarzanie sygnału – to najnowsza technologia firmy Hitachi Aloka Medical. Aparat służy do wykonywania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pozwala na ocenę nerek, wątroby i dróg żółciowych, śledziony, trzustki, nerek, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i dużych naczyń. Na aparacie wykonujemy również usg tarczycy, usg stawów biodrowych noworodków i niemowląt,  usg naczyń obwodowych z oceną przepływu krwi, ukg serca.

 

Aparat USG przenośny SonoScape S2

Zakupiony z myślą o pacjentach, którzy wymagają wykonania badania usg w warunkach domowych. Umożliwia wykonanie badania jamy brzusznej, pozwala na ocenę nerek, wątroby i dróg żółciowych, śledziony, trzustki, nerek, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i dużych naczyń. Na aparacie jest możliwość wykonania usg tarczycy, usg stawów biodrowych noworodków i niemowląt,  usg naczyń obwodowych z oceną przepływu krwi, ukg serca. Pełne pakiety pomiarowe umożliwiają generowanie raportów dla poszczególnych aplikacji.

 

Aparat EEG DigiTrack VR

Urządzenie stosuje się przede wszystkim w diagnostyce epilepsji. Oprócz tego jest również niezwykle pomocne przy badaniu zaburzeń snu (w tym, pozwala określić, w jakim rodzaju śpiączki jest chory). EEG jest również przydatne przy ocenieniu, w jakim stanie jest mózg po zatruciu środkami neurotoksycznymi. po rożnego rodzaju urazach. Wskazaniem do wykonania EEG są też objawy mogące mieć podłoże w układzie nerwowym (niewyjaśnione omdlenia, zasłabnięcia i utratę równowagi czy symptomy dotykające narządy zmysłów, np. zaburzenia wzroku czy słuchu). Również przy częstych bólach głowy lekarz zleca niekiedy wykonanie EEG.

 

APARAT EMG/NCV/EP CADWELL SIERRA SUMMIT

Pierwszy na świecie aparat do badań EMG/NCV ze zintegrowanym w pełni modułem USG. Jako jedyny na świecie aparat został wyposażony w moduł ultrasonograficzny z głowicą, co czyni go niezastąpionym urządzeniem diagnostycznym. Jest to pierwszy aparat EMG, który dodatkowo wykorzystuję ultradźwięki, dzięki czemu jest najbardziej zaawansowanym systemem do badania zaburzeń neurologicznych. Badanie przeprowadza się głównie w niedowładach spastycznych oraz wiotkich. Niedowłady najczęściej powstają w wyniku udaru mózgu lub jego niedotlenienia spowodowanego zatrzymaniem krążenia. Wskazania do badania EMG to także zespół cieśni nadgarstka, a także tzw. łokieć tenisisty.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Vita realizuje projekt pod nazwą : "Podwyższenie jakości i dostępności usług medycznych AOS w Nysie dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10.01.01 Inwestycje w infrastrukture społeczną, cel tematyczny 09- Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. RPOP 10.01.01-16-0045/17

CEL PROJEKTU:

Niniejszy projekt umożliwi  zwiększenie dostępności oraz podwyższenie jakości świadczeń medycznych oferowanych w ramach AOS na terenie woj.opolskiego. Aby było to możliwe podjęto decyzję dotyczącą inwestycji w nowoczesną aparaturę medyczną. Grupą docelową podejmowanych działań stanowić będą w głównej mierze dotychczasowi pacjenci Wnioskodawcy (przy jednoczesnym założeniu, iż większy zakres działań oraz efektywność świadczeń medycznych skutkować mogą poszerzeniem zasięgu o nowych zainteresowanych). Montaż nowoczesnego sprzętu medycznego zapewni wyższy niż obecnie poziom obsługi pacjentów oraz zwiększy ich komfort (w trakcie badań,dzięki wysokiej efektywności i funkcjonalności nowych urządzeń). Zaplanowane w projekcie działania obejmują nabycie specjalistycznej aparatury medycznej (EEG, EMG), dotychczas niedostępne w mieście, a otrzymane wsparcie ukierunkowane jest na problemy zdrowotne osób starszych określone w zał.do rozporządzenia Min.Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS jakie w ramach poradni neurologicznej zakontraktowane z NFZ ma Wnioskodawca, będące jednym z głównych problemów lokalnej społeczności. Realizacja zaplanowanych działań będzie miała miejsce w siedzibie Wnioskodawcy, przy ul. Piłsudskiego 47 w Nysie w okresie od 01.11.2018r. do 31.01.2019r.

Efektem projektu będzie m.in. ulepszenie usług zdrowotnych dostępnych na regionalnym rynki poprzez zwiększenie dostępności oraz jakości oferowanych świadczeń medycznych. Produktami powstałymi
w wyniku realizacji będzie poniesienie nakładów finansowych (292 517,00 PLN) przez 1 z podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne z zakresu AOS, znajdujących się na terenie województwa opolskiego (przy wsparciu dotacyjnym wynoszącym 85%), mające na celu objęcie ulepszonymi usługami zdrowotnymi jak najszerszą grupę odbiorców (17 600os.).

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Założenia te zostaną osiągnięte dzięki zakupowi nowoczesnych sprzętów medycznych, wspierających codzienną działalność podmiotu wnioskującego oraz zwiększających poziom diagnostyki w województwie opolskim. Zaplanowane działania mają pomóc w realizacji jednego z celów szczegółowych osi priorytetowej X.w ramach której realizowany będzie niniejszy projekt, a dokładniej celu szczegółowego 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu poddziałania 10.1.1. Wnioskodawca, dzięki osiągnięciu założonych celów zdoła polepszyć dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia, polepszy dostępność usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz zwiększy aktywizację społeczno-gospodarczą ludności zamieszkującej tereny Nysy. Bieżąca działalność przychodni AOS prowadzonej przez Wnioskodawcę powoduje, iż osoby tam pracujące na co dzień stykają się z problemami zdrowotnymi nękającymi mieszkańców województwa opolskiego. Wśród najistotniejszych można by wymienić chociażby niewystarczającą do potrzeb nowoczesnej diagnostyki jakość badań, zbyt długie kolejki do specjalistycznych usług medycznych, niską efektywność (głównie ze względu na długi okres użytkowania) aparatury jaką posiadają poszczególne jednostki medyczne oraz konieczność wykonywania badań w oddalonych ośrodkach, ze względu na braki infrastrukturalne pobliskich przychodni. Biorąc pod uwagę dobro swoich pacjentów, chęć pomocy najbardziej potrzebującym oraz możliwość wprowadzenia zmian, dzięki którym to właśnie pacjent znajdzie się w centrum zainteresowania, Wnioskodawca podjął decyzję o przystąpieniu  do niniejszego konkursu i realizacji projektu zwiększającego dostępność oraz poprawiającego jakość oferowanych świadczeń medycznych. Zakup nowoczesnych, funkcjonalnych
i efektywnych urządzeń diagnostycznych ma być sposobem na "wyleczenie" społeczeństwa - zarówno w sensie dosłownym (z nękających je schorzeń i urazów), jak i w przenośni (z większości utrudnień zauważalnych z służbie zdrowia). Nabyte aparaty będą wykonywały badania w większym komforcie, w krótszym czasie, przy niskim zużyciu energii, a otrzymywane wyniki będą niezwykle dokładne. Zwiększeniu ulegnie dostępność oraz efektywność poszczególnych zakresów ochrony zdrowia, tym bardziej, iż w chwili obecnej żaden z podmiotów znajdujących się w pobliżu Wnioskodawcy nie dysponuje podobną aparaturą. Kompleksowość podejścia do pacjenta jako osoby, a nie jednostki chorobowej będzie bezpośrednio oddziaływać na polepszenie stanu zdrowia mieszkańców województwa opolskiego. To, z kolei, skutkować ma większą aktywnością poszczególnych osób, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Efektem zaplanowanych działań Wnioskodawcy ma być otrzymanie wsparcia przez jeden z lokalnych podmiotów leczniczych, polegający na dokonaniu inwestycji związanej z zakupem specjalistycznej aparatury medycznej. Całość ma ulepszyć usługi zdrowotne w zakresie AOS i udostępnić je jak największej liczbie ludności. Kierując się zarówno informacjami uzyskiwanymi bezpośrednio od pacjentów, jak i różnymi analizami (NFZ, GUS, mapy potrzeb zdrowotnych, badania opinii publicznej, itp.) dotyczącymi infrastruktury zdrowotnej (zarówno regionalnej, jak i krajowej) planowany do realizacji projekt w sposób bezpośredni odpowiada określonym brakom i potrzebom społecznym. Krótka realizacja, dająca efektywne i wymierne efekty wpisuje się również w cele i założenia RPO WO na nadchodzące lata. Opisywany projekt pozwoli Wnioskodawcy przyczynić się do zwiększenia dostępności oraz jakości ogólnodostępnych świadczeń medycznych oferowanych na rynku.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Vita realizuje projekt pod nazwą : "Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego sposobem na polepszenie jakości i dostępności usług medycznych w Nysie. " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10.01.01 Inwestycje w infrastrukture społeczną, cel tematyczny 09- Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. RPOP 10.01.01-16-0046/17

OPIS PROJEKTU:

Niniejszy projekt pozwoli Wnioskodawcy zwiększyć dostępność oraz podwyższyć jakość świadczeń medycznych oferowanych na terenie woj.opolskiego. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być inwestycja
w nowoczesną aparaturę medyczną o określonych parametrach. Grupą docelową planowanych działań stanowić będą głównie dotychczasowi pacjenci Wnioskodawcy (przy jednoczesnym założeniu, iż zwiększona efektywność świadczeń medycznych pozwoli przede wszystkim na utrzymanie pacjentów w przychodni, a możliwe, że również na rozszerzenie zasięgu o nowych zainteresowanych). Montaż nowoczesnego sprzętu medycznego zapewni wyższy niż obecnie poziom obsługi pacjentów oraz zwiększy ich komfort (w trakcie badań,dzięki wysokiej efektywności i funkcjonalności nowych urządzeń). Zaplanowane w projekcie działania obejmują nabycie specjalistycznej aparatury medycznej (USG, USG przenośne, EKG, EKG przenośne, spirometr, holter, bieżnia do wysiłku,defibrylator), a otrzymane wsparcie ukierunkowane jest na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci określone w zał.do rozporządzenia Min.Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ jakie zakontraktowane z NFZ ma Wnioskodawca, z głównym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych. Realizacja zaplanowanych działań będzie miała miejsce w siedzibie Wnioskodawcy, przy ul. Piłsudskiego 47 w Nysie w okresie od 01.11.2018r. do 31.01.2019r. Efektem projektu będzie m.in. ulepszenie usług zdrowotnych dostępnych na regionalnym rynku poprzez zwiększenie dostępności oraz jakości oferowanych świadczeń medycznych. Produktami powstałymi w wyniku realizacji będzie poniesienie nakładów finansowych (334 208,00 PLN) przez 1 z podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne z zakresu POZ, znajdujących się na terenie województwa opolskiego (przy wsparciu dotacyjnym wynoszącym 85%), mające na celu objęcie ulepszonymi usługami zdrowotnymi jak najszerszą grupę odbiorców (11 400os.).

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Założenia te mają zostać osiągnięte dzięki zakupowi nowoczesnych sprzętów medycznych, wspierających codzienną działalność podmiotu wnioskującego oraz zwiększających poziom diagnostyki w województwie opolskim. Zaplanowane działania mają pomóc w realizacji jednego z celów szczegółowych osi priorytetowej X.w ramach której realizowany będzie niniejszy projekt, a dokładniej celu szczegółowego 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu poddziałania 10.1.1. Wnioskodawca, dzięki osiągnięciu założonych celów zdoła polepszyć dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia, polepszy dostępność usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz zwiększy aktywizację społeczno-gospodarczą ludności zamieszkującej tereny Nysy. Bieżąca działalność przychodni POZ prowadzonej przez Wnioskodawcę powoduje, iż osoby tam pracujące na co dzień stykają się z problemami zdrowotnymi nękającymi mieszkańców województwa opolskiego. Wśród najistotniejszych można by wymienić chociażby niewystarczającą do potrzeb nowoczesnej diagnostyki jakość badań, zbyt długie kolejki do specjalistycznych usług medycznych, niską efektywność (głównie ze względu na długi okres użytkowania) aparatury jaką posiadają poszczególne jednostki medyczne oraz konieczność wykonywania badań w oddalonych ośrodkach, ze względu na braki infrastrukturalne pobliskich przychodni. Biorąc pod uwagę dobro swoich pacjentów, chęć pomocy najbardziej potrzebującym oraz możliwość wprowadzenia zmian, dzięki którym to właśnie pacjent znajdzie się w centrum zainteresowania, Wnioskodawca podjął decyzję o przystąpieniu  do niniejszego konkursu i realizacji projektu zwiększającego dostępność oraz poprawiającego jakość oferowanych świadczeń medycznych. Zakup nowoczesnych, funkcjonalnych i efektywnych urządzeń diagnostycznych ma być sposobem na "wyleczenie" społeczeństwa - zarówno w sensie dosłownym (z nękających je schorzeń i urazów), jak i w przenośni (z większości utrudnień zauważalnych z służbie zdrowia). Nabyte aparaty będą wykonywały badania w większym komforcie, w krótszym czasie, przy niższym zużyciu energii i mniejszej ilości odpadów poeksploatacyjnych, a otrzymywane wyniki będą dokładniejsze i dostępne w formie elektronicznej (planowane jest m.in. podpięcie USG, EKG i spirometru do wewnętrznej sieci oraz zakup przenośnych USG i EKG, umożliwiających wykonanie badań u pacjentów z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i mających problem z poruszaniem się, bez konieczności ich transportowania do przychodni). Zwiększeniu ulegnie dostępność oraz efektywność poszczególnych zakresów ochrony zdrowia, tym bardziej, iż obowiązek czuwania nad całością działań diagnostyczno-leczniczych będzie należał do lekarza POZ, koordynującego całym procesem oraz nadzorującego pacjentem i jego opieką specjalistyczną (czy to ambulatoryjną, czy szpitalną). Kompleksowość podejścia do pacjenta jako osoby, a nie jednostki chorobowej będzie bezpośrednio oddziaływać na polepszenie stanu zdrowia mieszkańców województwa opolskiego. To, z kolei, skutkować ma większą aktywnością poszczególnych osób, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Efektem zaplanowanych działań Wnioskodawcy ma być otrzymanie wsparcia przez jeden z lokalnych podmiotów leczniczych, polegający na dokonaniu inwestycji związanej z zakupem specjalistycznej aparatury medycznej. Całość ma ulepszyć usługi zdrowotne w zakresie POZ i udostępnić je jak największej liczbie ludności. Kierując się zarówno informacjami uzyskiwanymi bezpośrednio od pacjentów, jak i różnymi analizami (NFZ, GUS, mapy potrzeb zdrowotnych, badania opinii publicznej, itp.) dotyczącymi infrastruktury zdrowotnej (zarówno regionalnej, jak i krajowej) planowany do realizacji projekt w sposób bezpośredni odpowiada określonym brakom i potrzebom społecznym. Krótka realizacja, dająca efektywne i wymierne efekty wpisuje się również w cele i założenia RPO WO na nadchodzące lata. Opisywany projekt pozwoli Wnioskodawcy przyczynić się do zwiększenia dostępności oraz jakości ogólnodostępnych świadczeń medycznych oferowanych na rynku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej Przychodnia "Vita" w roku 2007 zrealizowała  umowę o dofinansowanie projektu nr Z/2.16/III/3.5.2/38/05/U/22/06 pn, "Przebudowa przychodni NZOZ VITA w Nysie w celu poprawy jakości świadczonych usług."
Projekt był współfinansowany w 68,61% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu oraz w 9,15 % z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W latach 2006-2007 zostały przeprowadzone prace remontowo-montażowe i instalacyjne związane z modernizacją poradni dziecięcych i dla dorosłych na parterze i I piętrze przychodni.
W wyniku realizacji projektu powstały pomieszczenia spełniające wymogi formalno-prawne oraz sanitarne. Po zrealizowaniu Projektu możemy korzystać z nowoczesnych poradni o estetycznym wyglądzie ,wygodnych dla pacjentów i personelu ,przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie w latach 2009-2010 zrealizowała projekt nr WND-RPOP.05.02.02-16-003/09 pn,"Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i przebudowa pomieszczeń w NZOZ VITA w Nysie współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

3.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie  w latach 2010-2011 zrealizował projekt nr WND-RPOP.05.02.02-16-005/10 pn."Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do gabinetu rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla NZOZ VITA w Nysie" współfinasowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Strategicznym celem projektu jest poprawa dostępności, jakości oraz zakresu usługi i zabiegów stomatologicznych oraz rehabilitacyjnych dla Pacjentów NZOZ Vita w Nysie Sp .z o.o., Mieszkańców powiatu nyskiego oraz mieszkańców gminy Nysa poprzez zakup nowoczesnej, specjalistycznej aparatury medycznej. Dzięki realizacji projektu wyposażono NZOZ VITA w Nysie w sześć nowych urządzeń i aparatów medycznych.

- CYRFOWY APARAT PANOMOGRAFICZNY z automatyczną wywoływarką i osłonami wyłożonymi ołowiem zabezpieczającymi przed promieniowaniem. Wykonywanie Stomatologicznych zdjęć rentgenowskich, w tym pantomograficznych ,w wersji cyfrowej z wywoływaniem oraz możliwością przesyłania bezpośrednio do pamięci komputera.

- APARAT DO SEKWENCYJNEGO MASAŻU UCISKOWEGO. Zabiegi masażu uciskowego mają silny wpływ na organizm pacjenta ,sprzyjają reasorpcji płynów śródmiąższowych , usuwają zalegające toksyny ,stymulują drenaż żylny i limfatyczny oraz wpływają na uelastycznienie i odżywienie tkanek, można go stosować w profilaktyce niewydolności żylnej, wspomaganiu leczenia niewydolności limfatycznej, obrzękach kończyn górnych oraz po mastektomii, obrzękach kończyn dolnych różnej etiologii, rehabilitacji po urazach i kontuzjach, zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

 - APARAT DO KRIOTERAPII (na azot). Zabiegi krioterapii polegają na leczeniu miejscowym danej części ciała przy pomocy specjalnego aplikatora poprzez schładzanie do temp.-185 stopni C, zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie, doprowadza to do zamrażania zawartości komórek, pękania błon biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki, pod wpływ niskich temperatur organizm człowieka zaczyna produkować przeciwciała zwalczające infekcje, tym samym zastaje pobudzona naturalna ochrona immunologiczna organizmu, krioterapia stanowi alternatywę dla leków sterydowych i przeciwbólowych, nie obciąża organizmu, stosowana jest w leczeniu chorób reumatycznych, urazów ortopedycznych ,dolegliwości neurologicznych ,oparzeń, zapalenia żył i żylaków.

- APARAT DO TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI - przeznaczony do leczenia głębokiego bólu, aplikowanie fale uderzeniowe przyspieszają proces leczenia poprzez stymulację metabolizmu i krążenia krwi, do terapii stosowane są fale magnetyczne generowane elektromagnetycznie, zabiegi aparatem maja na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenia bólu.

 - AUTOKLAW STERYLIZATOR PAROWY klasy B, przeznaczony do sterylizacji produktów opakowanych i nie opakowanych, litych, wgłębionych i porowatych, pracuje wytwarzając próżnię frakcjonowaną, skutecznie suszy wsady, suszy próżniowo. 

- STOMATOLOGICZNY ENDOMETR CYFROWY - mierzy głębokość kanału zębowego w każdych warunkach zabiegowych, prosty w obsłudze, w wysokokontrastowym wyświetlaczem LCD, możliwość podłączenia do endodoncji, dokładność pomiaru, system autokalibracjii, regulacja natężenia sygnału, technika podwójnego mierzenia.

Po zakończeniu realizacji projektu nowe, specjalistyczne usługi w obszarze ambulatoryjnej opieki medycznej będą wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym oraz w gabinecie stomatologicznym w NZOZ VITA w Nysie w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego ze środków NFZ.